SF Maths Timetable -- Michaelmas term

 
 Monday 
 Tuesday 
 Wednesday 
 Thursday 
 Friday 
 9:00 
     
 STU23501 SW Lec 
 MAU22101 Tut 
 10:00 
       
 MAU22200 DZ Lec 
         
 MAU23101 NM Lec 
         
 MAU23203 DRW Lec 
         
 MAU23205 JGS Lec 
         
 STU23501 SW Lec 
 11:00 
 
 MAU22101 JMo Lec 
 
 MAU22101 JMo Lec 
 
   
 MAU23101 NM Lec 
 
 MAU22200 DZ Lec 
 
   
 MAU23203 DRW Lec 
 
 MAU23101 NM Lec 
 
   
 MAU23205 JGS Lec 
 
 MAU23403 MKu Lec 
 
 12:00 
         
 13:00 
         
 14:00 
 MAU23203 DRW Lec 
     
 MAU23403 MKu Lec 
 
 MAU23205 JGS Lec 
       
 15:00 
 MAU23401 SF Lec 
 MAU23403 MKu Lec 
 
 MAU23401 SF Lec 
 MAU23401 Tut 
 16:00 
 
 MAU22101 JMo Lec 
 MAU22200 Tut 
   
   
 MAU23401 SF Lec 
     
 17:00 
 
 STU23501 SW Lec 
     
 18:00 
         


Updated: September 24, 2020.